Identiteit

Wij zijn een protestants-christelijke basisschool. Dit betekent dat wij de leerlingen onderwijzen en begeleiden vanuit de Bijbel. We willen hen vertrouwd maken met het geloof in God. In de praktijk houdt dit onder meer in dat we elk dagdeel beginnen en eindigen met gebed. Elke dag wordt aandacht besteed aan een verhaal uit de Bijbel, door verhalen en verwerking. Vanaf groep 3 leren de kinderen elke week een psalm. Onze normen en waarden zijn gebaseerd op het Evangelie. We hebben kernbegrippen geformuleerd voor onze pedagogische opdracht:
  • Liefde en vertrouwen - wij gaan de kinderen voor in liefde en vertrouwen.
  • Gezag en gehoorzaamheid - wij vinden gezag en gehoorzaamheid belangrijk in de relatie tussen kind en volwassene. Dat vraagt om een relatie die gebaseerd is op wederzijds respect voor elkaar. 
  • Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid - wij willen de kinderen zelfstandig maken onder het motto 'opvoeden is jezelf overbodig maken.' Die zelfstandigheid wordt stapsgewijs ontwikkeld.