Werkwijze en organisatie

Wij streven ernaar elk kind de zorg en aandacht te bieden die het nodig heeft. De groepsleerkracht is hierin de centrale persoon; zo nodig schakelt deze de intern begeleider van de school in om het juiste  onderwijsaanbod te helpen vaststellen.  Om aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen te kunnen voldoen,  stellen wij twee keer per jaar (in januari en in juni, na de Cito toetsen) groepsplannen op. In deze plannen is voor ieder kind verwoord  welke doelen voor het komende halfjaar gesteld  worden en hoe we deze doelen hopen te bereiken, hierbij rekening houdend met de manier waarop het kind het best leert.

Wij differentiëren in leerstofaanbod en in tempo. De groepsplannen maken we voor de vakken rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. Ook voor alle andere vakken werken wij planmatig en gebruiken wij moderne onderwijsmethoden. De creativiteit  en de algemene ontwikkeling van de leerlingen willen wij ook stimuleren. Daartoe geven wij teken- muziek-en handarbeidlessen en gaan wij enkele keren per jaar op excursie. Jaarlijks houden wij door de hele school een project, waarbij we twee weken vakoverstijgend aan een thema werken. Aan het einde van een project organiseren we een avond voor ouders en belangstellenden, waar de leerlingen hun activiteiten op diverse manieren presenteren.

ICT speelt een belangrijke rol op onze school: we gebruiken de digitale software bij onze methoden en wij zetten ICT in om kinderen individueel te laten oefenen met tafels, woorden flitsen en dergelijke.
 
Engels
In onze maatschappij is een goede beheersing van de Engelse taal van groot belang. Om onze leerlingen ook voor dit vak veel  "bagage" mee te geven,  hebben wij ervoor gekozen  de leerlingen vanaf groep 1 al Engels te onderwijzen. Uit onderzoek is  ook gebleken dat jonge kinderen gemakkelijk een tweede taal leren.  Uiteraard verlopen de lessen Engels in de groepen 1 t/m. 5 zeer speels en beoordelen wij deze leerlingen nog niet op hun vaardigheden, maar op hun betrokkenheid bij de lessen.  Vanaf groep 6 beoordelen we de leerlingen wel op hun vaardigheden.

Continurooster
Vanaf januari 2017 hanteren wij een continurooster op onze school. Dit betekent dat de kinderen overblijven in hun eigen groep, meestal met de eigen leerkracht. Na het eten gaan de kinderen een kwartier buiten spelen. De schooltijden zijn als volgt:

Groep 1/2
maandag en vrijdag: 8.30 tot 12.30 uur
dinsdag en donderdag: 8.30 tot 14.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12.30 uur
 
Groep 3/4
maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 tot 14.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12.30 uur
vrijdag: 8.30 tot 12.30 uur
 
Groep 5 t/m 8
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 tot 14.30 uur
Woensdag: 8.30 tot 12.30 uur